Terms of Service

ข้อตกลง และ ระเบียบการใช้บริการ aWeb Hosting คือ ผู้ให้บริการเช่าพื้นที่ สำหรับจัดทำเว็บไซต์, ออกแบบเว็บไซต์, เขียนโปรแกรมบนเว็บไซต์ และบริการต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งต่อไปนี้จะขอเรียกว่า " ผู้ให้บริการ " และผู้สมัครใช้บริการ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า " สมาชิก " โดยมี ข้อตกลงและระเบียบในการใช้บริการ ดังนี้

ทางบริษัทฯ จะถือว่าสมาชิกทุกท่านได้อ่านและเข้าใจใน ข้อตกลง และระเบียบ ในการใช้บริการนี้เป็นอย่างดีแล้ว จึงได้สมัครใช้บริการจากทางเรา